Dr. Salih Miroğlu Vakfı Resmi Internet Sitesi

Resim2 014

Dr. SALİH  MİROĞLU  VAKFI

 GİRİŞ

Kıbrıs Türk Toplumu’nun yetiştirdiği ender kişilerden ve  aynı zamanda  toplumuna Doktor, Sporsever ve Siyasetçi olarak da çok değerli hizmetlerde bulunan, doğal davranış biçimi ile hissettirdiği o güzel insan olma kavramını, dostluğu, kardeşliği, uzlaşmacı anlayışı , soğukkanlı ve sabırlı olmayı, herkes ile kol kola ve tek yürek olarak yürüyebilmeyi, kısacası sevgi dolu bir anlayışın ne denli önemli olduğunu ve yaşamımızda birçok şeyin önünde gelmesi gerektiğini kendisine şiar edinip toplumuna da yaşamı boyunca aşılamaya çalışan Dr. Salih Miroğlu‘nu,  7 ‘sinden 70’ine, kadın erkek ve çocuk ile herkesin yüreğinde sonsuza dek yaşatmak adına iş bu Vakıf  kurulmuştur.

VAKFIN AMACI

A)   Gerek K.K.T.C’de gerekse K.K.T.C dışındaki ülkelerde eğitim, öğretim alanlarında öğrenim gören K.K.T.C vatandaşı fakir ve / veya maddi imkanları kısıtlı çalışkan kişilerin eğitimine ve / veya öğretimine katkı sağlamak ve bu gibi kişilerin ikamet, ibade ve iaşe gibi ihtiyaçlarının tamamını ve/veya bir kısmını karşılamak ve/veya bu gibi kişilere maddi ve/veya manevi katkılarda bulunmak.

B)   Bilim, kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarının gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve / veya yaptırmak ve bu gibi eylemlere maddi ve/veya manevi katkı koymak.

C)   K.K.T.C’de eğitim, öğretim ve yönetim konularında her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak, mevcut eğitimin gelişmesi için katkı koymak  ve/veya mevcut eğitimin teknolojisini geliştirmek ve/veya yeni eğitim teknolojisi arayışlarına yönelmek  ve yeni teknolojilerle hizmet vermeyi ve/veya verdirmeyi sağlamak.

D) “ Dr. Salih Miroğlu” adına düzenlenmesi düşünülen her türlü etkinliği düzenlemek ve / veya bu tür etkinlikleri düzenlemeyi düşünen her türlü resmi ve / veya özel kurum ve / veya kuruluş ve / veya tüzel kişiler ile işbirliği yapmak ve / veya katkı koymak.

E) Gerek K.K.T.C’de gerekse K.K.T.C dışında eğitim ve öğretim ile ilgili olabilecek her türlü  faaliyetlerinde bulunmak ve  vakfın amacına yönelik gerekli her türlü feri faaliyet ve / veya icraatta bulunmak.

F) Üniversite öncesi veya sonrası Devlet’e bağlı , özel , vakıf veya özerk her türlü eğitim öğretim , sağlık veya sosyal kurumun ihtiyacı olan her türlü araç ve gereçleri ile  Okul , Hastane ve Kurumların Eğitim , Öğretim , Sağlık ve her türlü Hizmetini çağdaş seviyeye getirmek için gerekli katkıyı koymak ve / veya çağdaş seviyeye gelebilmesi için her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmak.

G) K.K.T.C ‘nin herhangi bir bakanlığında ve/veya herhangi bir dairesinde ve/veya herhangi bir resmi mercisinde  ve/veya özel ve/veya tüzel ve/veya özerk her türlü eğitim , öğretim ve sağlık kuruluşlarında çalışan ve/veya hizmet veren, yönetici , öğretmen , eğitmen , doktor , sağlık görevlisi çalışanının, işçinin, emekçinin  günün koşullarına uygun çağdaş bir seviyeye getirmek için hizmet içi eğitim vermek ve/veya verdirmek ve/veya her türlü yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek .

H) Eğitim , Gençlik , Kültür , Spor , Tıp , Siyaset , Ekonomi ve Toplumu ilgilendiren her türlü Sosyo Ekonomik , Bilimsel , Kültürel ve Teknoloji konularında Konferans,  Seminer , Panel , Açık Oturum , Beyin Fırtınası v.s. gibi etkinlikler düzenlemek ve bu gibi etkinliklere Yerli ve Yabancı Uzmanlar , Siyasetçiler , Devlet Adamları’nı ve buna benzer kendi konusunda tecrübe sahibi olan Bilirkişileri davet etmek ve/veya bu etkinliklerde görev almalarını ve/veya konferans vermelerini ve/veya bilgilerini hazır olanlara aktarmak ve bu gibi etkinliklerde ortaya çıkacak sonuçları bildiri halinde yayınlamak.

I) K.K.T.C’de eğitim bakanlığına bağlı okullardaki her türlü ihtiyaçları karşılamak ve/veya katkıda bulunmak.

J) K.K.T.C’de eğitim gören K.K.T.C ‘li öğrencilerin eğitim ve öğrenim seviyelerini artırıcı çalışmalarda bulunmak ve/veya teşvik etmek ve/veya özel dershaneler ve/veya eğitim kurumları açmak ve/veya çalıştırmak ve/veya başarılı öğrencileri ödüllendirmek.

K) K.K.T.C’de ikamet eden kabiliyetli ve/veya yetenekli ve maddi imkanlardan mahrum olan sporcu, sporcu çocukları ve sporcu ailesine her türlü katkıda bulunmak.

L) K.K.T.C’de her türlü spor yapan gençlerin sağlıklı bir kişi olmalarını, gençlerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve topluma kazandırmak ve/veya gençliği kötü alışkanlıklardan korumak.

M) K.K.T.C’de sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve/veya K.K.T.C’de topluma sporcu yetiştirmek ve/veya yaşatmak için çaba gösteren spor kulüplerine nakdi ve aynı yardımda bulunmak.

N) Sporun kalkınması için kapalı ve/veya açık spor alanları inşa etmek ve/veya spor merkezleri ve/veya spor sağlığı ile ilgili hastane ve/veya okul ve/veya benzeri kuruluşlar açmak.

O) K.K.T.C’de sporun gelişmesi ve yücelmesi için gerçek ve/veya tüzel kişilerle her türlü işbirliği yapmak ve/veya turnuvalar ve/veya spor etkinlikleri ve/veya spor şenlikleri yapmak ve/veya düzenlemek.

P) Her türlü sosyal , kültürel ve halkı bilgilendirme faaliyetlerde bulunmak ve bu maksatla gençliği ve/veya K.K.T.C halkını bilinçlendirmek ve/veya bu gibi faaliyetlere katılmalarını teşvik edip, katılımlarını sağlamak.

Q) Vakfın amaçları için yapılacak her türlü bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek ve/veya almak.

R) Dr. Salih Miroğlu ismine isimlendirilen yerlerin düzenlenmesi ve/veya bakımı ve/veya onarımı ve/veya sürekliliğinin sağlanması için gerekenleri yapmak ve/veya yaptırmak.

VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmesi için her türlü menkul ve/veya gayrimenkulü hibe yoluyla hibe almaya ve/veya satış yoluyla satın almaya ve/veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla almaya ve/veya K.K.T.C yetkilileri tarafından vakfın yasal tasarrufuna verilen ve/veya verilebilecek gayrımenkulleri ve/veya menkulleri almaya ve/veya kiralamaya ve/veya kiraya vermeye ve/veya her türlü aynı haktan istifade etmeye ve/veya aynı hakkın kullanılmasına müsaade etmeye ve/veya menkul ve/veya gayrimenkul işletmeye ve/veya her hangi bir gayrimenkul ve/veya menkulden her ne isim altında olursa olsun gelir elde etmeye, teberrü almaya, sportif, sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlerden gelir sağlamaya, lokal ünitelerinin kiralanması veya işletilmesinden gelir elde etmeye, sportif turnuvalardan ve/veya sanatsal ve kültürel etkinliklerden gelir elde etmeye ve/veya Balo ve/veya yemek ve/veya gece etkinlikleri düzenlemek ve/veya devlet bütçesinden yardım ve/veya bağış almaya, yabancı elçiliklerden ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğinden yardım ve bağış almaya, vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan vakıflarla iş birliği yapmaya ve/veya yabancı vakıflardan yardım almaya ve/veya vakfın gayelerini gerçekleştirmek için borç almaya ve/veya vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü ticaret yapmaya ve/veya her türlü resmi makam nezdinde resmi işlem yapmaya ve/veya işleme iştirak etmeye ve/veya amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli her türlü icraatı yapmaya ve/veya her türlü bağış ve/veya yardım almaya.

 

VAKFIN ORGANLARI

( A ).    Vakıf Kurucular Heyeti

( B ).    Vakıf Mütevelli Heyeti

( A ).
    VAKIF KURUCULAR HEYETİ

Vakıf kurucular heyeti, bu senedin 4. maddesi’nin ( a ). Bendinde Adı ve Soyadı yazılı kişilerden teşekkül eder.

 

Kurucular Heyeti, Vakfın kuruluşundan itibaren en geç yedi gün içerisinde en yaşlı üye’nin başkanlığında toplanır ve ilk mütevelli heyeti’ni oluşturur.

     ( B ).   VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyeti Vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu organdır.

Mütevelli heyeti onbir kişiden oluşur. Mütevelli heyeti ilk toplantısında kendi üyeleri arasında belirleyeceği süre kadar görev yapacak bir başkan, bir sekreter, bir mali işler sorumlusu, bir lokal sorumlusu ve sosyal faaliyetlerden sorumlu iki kişiyi seçer. Mütevelli heyeti toplantıları en az ayda bir kez olur. Başkan mütevelli heyetini her zaman olağan toplantıya çağırabilir. Mütevelli heyetinin 1/3ünün yazılı isteğiyle mütevelli heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir ve böyle bir çağrıya başkan derhal olağanüstü toplantının yeri günü ve saati üyelere bildirilir ve toplantının yapılmasını sağlar. Mütevelli heyeti üye sayısının yarıdan bir fazla sayısı ile toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan bir fazla sayısı ile karar alır. Mütevelli heyeti üyeleri her ne isim altında olursa olsun herhangi bir ücret alamazlar. Mütevelli heyeti üyeleri ancak mütevelli heyeti tarafından zaman zaman tespit edilebilecek toplantı huzur hakkı ve/veya yurt dışına yapılacak görevlendirmelerle ilgili olarak ödeme yapabilir.

Mütevelli heyeti vakıfla ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere görev verebilir ve/veya vakıf çalışma komisyonları kurabilir ve/veya atayabilir.

Aşağıda isimleri yazılı mütevelli heyeti üyeleri kaydı hayat şartı ile üyedirler. Bu üyelerden boşalacak üyeliğe yine kaydı hayat şartıyle geriye kalan kaydı hayat şartlı üyeler tarafından üye seçilecektir. Mütevelli heyeti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını bitirmiş olması şarttır. Diğer Mütevelli heyeti üyelerini bağlı oldukları kurumlar belirleyecektir.

  1. Mehmet Miroğlu
  2. Hayriye Miroğlu
  3. Kamil Oygar
  4. Günay Oygar
  5. Aysel Güreşçioğlu
  6. Turgut Güreşçioğlu
  7. Düriye Deren Oygar

Comments are closed.